Contact

Welter Cathia

Service Jugendwunnen

tel:+352 56 31 21 – 216

5 + 15 =

Le service logement pour jeunes s’adresse aux jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans qui, pour des raisons diverses, ne veulent plus, ne peuvent plus ou ne sont plus autorisés à leur domicile actuel. D’autres personnes cibles sont des jeunes qui ont vécu dans une structure ou sans domicile fixe (sdf). L’offre pour la mise à disposition d’un logement se repose sur trois piliers, à savoir: assistance de vie, l’accompagnement de vie et l’orientation scolaire et/ou professionnelle. L’objectif principal est d’aider les jeunes à résoudre la problématique du logement en leur proposant des studios à loyer réduit. Le concept offre la possibilité de se développer de manière autonome et d’aider à développer ses capacités et compétences personnelles. En outre, un plan de vie est élaboré et régulièrement, discuté et actualisé avec l’éducateur. Afin de pouvoir faire une demande, chaque jeune adulte doit obligatoirement fréquenter une structure régulière (école, travail, formation, volontariat, …).

Les studios sont situés au centre de la ville de Rumelange et sont facilement accessibles par les transports publics. Les alentours proposent de nombreux magasins, restaurants, coiffeurs ainsi que des diverses activités de sport et loisirs.

Exigences et conditions préalables:

 • Être âgé(e) entre 18 et 30 ans
 • Respecter le contrat d’hébergement et le règlement interne.
 • Fréquenter une structure régulière (travail, école, formation, …)
 • Être autonome
 • Être capable de vivre en communauté et de coopérer
 • Coopération volontaire avec l’éducateur
 • Posséder d’un permis de séjour
 • Disposer d’un revenu pour payer le loyer
 • Connaître une des trois langues administratives du pays

 

Si intéressé(e):

 • Imprimer le document « Demande d’admission »
 • Remplir et signer
 • Envoyer par courrier à l’adresse suivante :

Heures d’ouverture:

Du lundi au vendredi, selon les besoins du bénéficiaire

Ce que nous offrons:

 • 18 studios munis d’une salle de douche sur 3 étages
 • À chaque étage se trouve une cuisine commune avec balcon
 • Possibilités de logement temporaire (max 3 ans)
 • Soutien dans la vie quotidienne
 • Travail d’accompagnement psychosocial

Eise Service Jugendwunne Rëmeleng riicht sech u jonk Erwuessener tëscht 18 a 30 Joer, déi aus ënnerschiddleche Grënn net méi Doheem wëllen, kënnen oder och dierfe wunnen an ochJonker déi laang a Strukture gelieft hunn oder sech op der Strooss befannen. D’Offer baséiert ob dräi Séile vun der Bereehdstellung vu Wunnraum: Liewensbetréiung, Liewensbegleehdung esou wéi schoulesch a berufflech Berodung. Éist primär Zil ass et Jonken ze hëllefen, d’Problematik vun der Wunnout ze léisen, andeems mir Studioen zu reduzéierte Loyer ubidden. Mir bidden hinnen ënner verschidde Viraussetzungen, d’Méiglechkeet sech autonom ze entwéckelen, an hëllefen hinnen hier perséinlech Fäegkeeten ze entfale à mat hinnen zesummen hier Kompetenzen ze entdecken. All Jonken dee vun dësem Service profitéiere wëll muss aktuell an enger gereegelter Struktur sinn (Schoul, Aarbecht, Ausbildung, Volontariat,…) All jonken Erwuessene muss eng Hausuerdnung an en Beherbergungskontrakt ënnerschreiwen. Donieft gëtt nach ee Liewensplang zesumme mam Erzéier ausgeschafft, deen definéiert wat wärend dem Openthalt soll erreecht ginn, och dëse gëtt ënnerschriwwen an reegelméisseg beschwat an aktualiséiert.

Wunnenge léien zentral a si gutt mam ëffentlechen Transport erreechbar. An der Ëmgéigend fënnt ee praktesch alles, wat een am Alldag brauch (Butteker, Restaurants, Coiffer, Sport a Fräizäitméiglechkeeten).

Ufuerderungen an Viraussetzungen:

 • Alter tëscht 18 a 30 Joer
 • Anhale vum Wunnvertrag inklusiv dem interne Reglement
 • Gereegelt Struktur (Schoul, Aarbecht, Ausbildung…)
 • Autonom sinn
 • Gemeinschaftsfäheg a kooperativ sinn
 • Bereet sinn op fräiwëlleger Basis mam Erzéier zesummen ze schaffen
 • Eng Openthaltsgenehmengung hunn
 • Recettë fir de Loyer kënnen ze bezuelen
 • 1 vun den 3 administrativen Sproche vum Land beherrschen

 

Wann s du interesséiert bass eng Demande ze maache:

 • Print eis « Demande admission » eraus
 • ausfëlle mat Datum an Ënnerschrëft
 • Per Post un des Adress schécken:

Heures d’ouverture:

Du lundi au vendredi, selon les besoins du bénéficiaire

Wat bidde mir:

 • 18 Wunnenge mat Duschzëmmer ob 3 Stäck
 • een Zëmmer ass verfügbar vir Jonker mat ageschränkter Mobilitéit
 • ob all Stack befënnt sech eng geméinsam Kichen an ee Balcon
 • Temporär Wunnméiglechkeet (maximal 3 Joer)
 • Ënnerstëtzung am Alldag
 • Psycho-sozial Betreiungsaarbecht

Photos du Logement pour Jeunes :

Dernière modification le 26.07.2023
Aller au contenu principal