UNICEF Lëtzebuerg informeiert :

UNICEF Lëtzebuerg informeiert :
 

Mir wollten Iech heimat doriwwer informéieren, datt d’UNICEF d‘nächst Woch (12.04.-16.04.2021) mat senger ‚Porte à Porte‘ Campagne weiderfiert, dëst selbstverständlech am Respekt vun de Gestes barrières.

Bei dëser Campagne gi mir bei d’Leit schellen, fir se iwwert eis Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet ze ginn sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun eiser Organisatioun ze ginn. Dëst iwwert en Tablett.

Dëst ass eng speziell Zäit vir jiddereen, ma et ass awer esou datt dës Campagne vir eis als Organisatioun enorm wichteg ass. Mir sinn op eis reegelméisseg Spender ugewise vir eis Aarbecht fir d’Kanner iwwerhaapt kënnen ze maachen, dëst virun allem an enger weltwäiter Krisesituatioun wéi där heiten.

Mir hunn all déi néideg Mesure geholl, vir d’Sécherheet vum Public an eise Mataarbechter ze garantéieren. Eis Leit sinn instruéiert ginn, wéi si sech ze verhalen hunn a folgend Moossname goufen en place gesat:

 • Eis Mataarbechter hunn en Teppech vun 2 m dobäi, dee si bei der Hausdier ausrulle fir ze weisen datt si deen néidegen Ofstand anhalen.
 • Si hunn Masken un an Desinfektiounsmëttel derbäi.
 • Fir datt den Donateur seng Domiciliatioun ka validéieren, huet en bis elo ëmmer misse vun Hand op dem Tablett ënnerschreiwen. Fir de Kontakt op e Minimum ze reduzéieren, huet den Donateur elo 2 Méiglechkeeten:
  • Entweder kritt en e Verifizéierungsscode per SMS geschéckt, deen en eisem Mataarbechter gëtt vir esou direkt an ouni Kontakt seng Domiciliatioun z‘aktivéieren.
  • Wann den Donateur dëst net wëll oder ka maachen, bleift nach ëmmer d’Méiglechkeet, mat sengem Stëft op der Tablett z‘ënnerschreiwen. An deem Fall gëtt d‘Tablett virdrun desinfizéiert .

Weiderhi sinn och eis allgemeng Informatioune gülteg, wéi een eis Leit als Mataarbechter vun der UNICEF kann identifizéieren:

 • Si huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen
 • Si kënnen sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder an eng Sécherheetswest mat eisem Numm a Logo un.
 • D’Inscriptioun gëtt, wéi gesot, iwwert eng Tablett gemaach an net op Pabeier.
   

Fir weider Informatiounen oder Umierkunge sti mir selbstverständlech zur Dispositioun.

Secrétariat communal

prendre contact

2, pl. G.-D. Charlotte
L-3710 Rumelange

Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi
08.00 - 11.30 et 13.30 - 16.30

Tél: 56 31 21 - 1
Fax: 56 57 04

Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici: