Chantier N33 entre Rumelange et Esch (Poteau d’Esch)

D’Stroossebauverwaltung deelt eis mat, dass wéinst Aarbechten d’N33 tëschent Rëmeleng an Esch (Escher Poteau) fir den Trafik zougemaach gëtt:

- Vum 28. Mee 2020 vu 7.00 Auer bis de 29. Mee 2020 20.00 Auer

- Vum 2. Juni 2020 vu 7.00 Auer bis de 5. Juni 2020 17.00 Auer.
Mam Schoulufank sinn elo gréisser Stéierungen am Stroosseverkéier z’erwarden. P&CH leeden de Verkéier iwwer Kayl ëm.

L’administration des P&CH nous informe que la N33 entre Rumelange et Esch (Poteau d’Esch) sera fermée à toute circulation:

- Du 28 mai 2020 à partir de 7.00 heures jusqu’au 29 mai 2020 à 20.00 heures

- Du 2 juin 2020 à partir de 7.00 heures jusqu’au 5 juin 2020 à 17.00 heures.
Avec la réouverture des écoles, il faut s’attendre à des perturbations importantes du trafic. Une déviation sera mise en place via Kayl par les P&CH.

Avis au Public - Informations - COVID-19

Commissariat temporaire fermé au public !

Commissariat temporaire fermé au public!

BCEE - Fermeture

Schléissung vun der Spuerkeess Agence: De Buergermeeschter Henri Haine, a seng Kollegen aus aneren betraffenen Gemengen, schreiwen un den Premierminister an d’Directrice vun der Spuerkeess an froen eng Entrevue

 

Fermeture de l’agence BCEE: Le bourgmestre Henri Haine, et ses collègues d’autres communes concernées, s’adressent au Premierministre et à la Directrice de la BCEE et demandent une entrevue.