Commissariat temporaire fermé au public !

Commissariat temporaire fermé au public!

BCEE - Fermeture

Schléissung vun der Spuerkeess Agence: De Buergermeeschter Henri Haine, a seng Kollegen aus aneren betraffenen Gemengen, schreiwen un den Premierminister an d’Directrice vun der Spuerkeess an froen eng Entrevue

 

Fermeture de l’agence BCEE: Le bourgmestre Henri Haine, et ses collègues d’autres communes concernées, s’adressent au Premierministre et à la Directrice de la BCEE et demandent une entrevue.